Bwrlwm yr Ysgol Undydd

Adroddiad o weithgareddau Ysgol Undydd y Gymdeithas Emynau a gynhaliwyd yn nhymor y gwanwyn 2011

Lansio Cân y Fydd
Mae newid yn change, ac eleni, mentrodd Cymdeithas Emynau Cymru y tu allan i Aberystwyth i gynnal ei Hysgol Undydd. Llanbedr Pont Steffan oedd cartref y digwyddiadau, a hynny am fod cyhoeddi�r gyfrol Cân y Ffydd yn rhan allweddol o arlwy�r gynhadledd. Cyfrol o waith cyn-Lywydd y Gymdeithas Emynau, Dr Kathryn Jenkins (1961-2009), yw hon, wedi�i golygu gan y Llywydd presennol, Dr Rhidian Griffiths. Ac oherwydd cysylltiad amlwg Kathryn â Phrifysgol Cymru Llambed (bellach yn Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), addas iawn oedd cynnal yr achlysur eleni ar dir a daear y coleg. Ysgrifennodd Kathryn erthyglau ar ystod eang o bynciau emynyddol ac ar Williams Pantycelyn yn arbennig. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys detholiad o'i hysgrifau pwysicaf, ac ar gael yn eich siopau llyfrau lleol.

Penodi Cymrodyr newydd
Cyflwynodd y Dr Brynley F Roberts gerbron aelodau�r Gymdeithas Emynau fod y pwyllgor yn argymell penodi tri chymrodor newydd - Dr Rhidian Griffiths, Dr E Wyn James a'r Parchg Goronwy Prys Owen. Y mae�r tri eisoes yn lladmeryddion amlwg ym myd emynyddiaeth ac wedi cyflawni diwrnod da o waith yn y maes; Rhidian yn Llywydd y Gymdeithas, Wyn yn olygydd y Bwletin, a Goronwy yn gyn-Ysgrifennydd. Derbyniwyd yr argymhelliad yn llawen gan aelodau�r Gymdeithas; llongyfarchiadau i�r tri ar ennill yr anrhydedd hon.

Gweithgareddau eraill
Braint hefyd yn ystod y dydd oedd gwrando ar ddwy ddarlith gyfoethog ac amrywiol. Yr Athro D Densil Morgan, Profost campws Llambed a Phennaeth Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd, oedd darlithydd y bore. Awen Lewis Edwards oedd ei faes ef, a chawsom ganddo gipolwg manwl, dadansoddol, o�r diwinydd a�r bardd o ogledd Ceredigion. Yr Athro Len Jones, Llanilar, oedd darlithydd y prynhawn. Yn ei ddarlith ef, aethom ar drywydd cyfieithiadau Cymraeg o emynau Almaeneg. Yn ogystal â chynnig arweiniad cyfoethog i ddiwylliant gwahanol, cawsom hefyd gyfieithiad newydd o emyn.

Mwy o newyddion

(01/04/2019)